برگزاری جلسه همگام با کشاورز - برگزاری جلسه همگام با کشاورز | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

این جلسه در مورخ 27/6/99 روز پنجشنبه  در نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی و نماینده محترم سپاه آقای یاران و روسای ادارات تولیدات گیاهی و ترویج و مروجین پهنه و مربیان معرفی شده از سپاه برگزار گردید 

در این جلسه حیاتی مدیر جهاد کشاورزی عنوان کرد صیانت از امنیت غذایی مردم در دستان وزارت جهاد کشاورزی و ما کارکنان جهاد کشاورزی می باشد پس تمام تلاش خود را در راستای بهره بری بالاتر در 3 محصول استراتژیک گندم و جو کلزا بکار گیریم 

و این هدف چیزی جز همت همکاران مدیریت و نیروهای خدوم سپاه را می طلبد و در ایجرای این هدف ما مجموعه جهاد کشاورزی تمامی توان خود را بکار می گیریم