بازدید از مزارع حومه غرب در حال کشت کلزا و آبیاری - بازدید از مزارع حومه غرب در حال کشت کلزا و آبیاری | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

بازدید از مزارع کشت کلزا حومه غرب با حضور مهندسین مرج خانم حسینی و خانم جهانی و رئیس مرکز حومه خانم الله یارزاده در مورخ 26/6/99 

در این بازدید از کشت مزرعه آقای قربان زارع منطقه اسلام آباد بازدید به عمل آمد که سطح قرار داد نامبرده 30 هکتار بوده و تا مورخ 26/6/99 13 هکتار کشت شده بود و بذر مصرفی در هکتار 10 کیلو و نوع بذر آرشیتکت 

در بازدید از مزرعه آقای سهراب صدقی که سطح زیر کشت 3 هکتار بوده و در منطقه حسین آباد کشت شده و ئدر حال آبیاری در مرحبه اول به شکل بارانی بود