گزارش بازديد معاون وزير از طرحهاي توسعه بخش كشاورزي شهرستان شيروان - گزارش بازديد معاون وزير از طرحهاي توسعه بخش كشاورزي شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بازديد معاون محترم وزير جناب آقاي مهندس عرب در معيت كارشناسان مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان از باغ آقاي معيني پور واقع در روستاي باغان انجام گرديد. باغ مزبور از محل تسهيلات طرحهاي توسعه بخش كشاورزي در سطح 10 هكتار احداث شده و به روش آبياري قطره اي بهره برداري مي گردد. هدف از بازديد توضيح و بررسي امكان جايگزين كردن باغات پير و فرسوده با پايه هاي رويشي جديد با اهداف ذيل     مي باشد :1- برداشت محصول بيشتر در واحد سطح   2- كاهش سطح باغات به دليل وجود خشكسالي و كمبود آب 3- از بين بردن سال اوري در درختان سيب منطقه                                                                                                                                                       در ادامه در بازديدي كه از باغ آقاي محبت پور به عمل آمد بحث صادرات محصول توليدي داراي استانداردهاي تشويقي ( سيب) جهت عرضه محصول مطرح گرديد.