بازدید از مزاع کلزا همراه نیروهای سپاه طرح یاران - بازدید از مزاع کلزا همراه نیروهای سپاه طرح یاران | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

بازدید از مزارع حومه غرب شهرستان همراه با مروج حومه غرب خانم حسینی و نیروی سپاه خانم الهام حسینی و مسول مرکز خدمات حومه خانم الهیارزاده 

بازدید از مناطق گره زو ، حسین آباد و توده 

مرحله کشت مزارع 2 و 4 و 6 برگی می باشد 

که به کشت های بالای 4 برگ توصیه به سمپاشی علفهای هرزباریک برگ شده است .