بازدید مهندس حیاتی از مرکز تولید سیاهدشت شیروان - بازدید مهندس حیاتی از مرکز تولید سیاهدشت شیروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

بازدید مهندس حیاتی از مرکز تولید بذرهمراه با خانم الله یارزاده رییس مرکز خدمات حومه و مهندس دیندار رییس تولید گیاهی 

هماهنگی مهندس حیاتی جهت  ارسال به  موقع بذر به شرکت های خریداربذر 

هماهنگی لازم میان آقایان کوهستانی و آقای زیارتی