تقدیر از نمونه ها - تقدیر از نمونه ها | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

تقدیر از نمونه های شهرستان در محل فرمانداری با حضور فرماندار و مهندس حیاتی و تقدیر از انها