تقدیر از نمونه های استانی و افتتاح طرح های ملی و افتتاح 42 شبکه اموزشی - تقدیر از نمونه های استانی و افتتاح طرح های ملی و افتتاح 42 شبکه اموزشی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

حضور نمونه های استانی و ملی در سالن استانداری و شرکت در ویبینار افتتاح طرح های ملی کشاورزی و افتتاحیه 42 کانال آموزشی با حضور رییس جمهور و در پایان تقدیر از نمونه های ملی و استانی