افتتاح گاوداری 1000 راسی دهه فجر - افتتاح گاوداری 1000 راسی دهه فجر | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

افتتاح گاوداری 1000 راسی قلعچه 

اولین فاز که گاوداری مهدی عطاردی یکی از 75 راسی های بوده است 

که با حضور استاندار ، رییس سازمان و آقای نفتی به بههره برداری رسیده است 

در این افتتاحیه ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران نماینده گاوداران درخواست سرمایه گذاران بخش رت به سمع و نظر استاندار و رییس سازمان رساند