برگزاري نمايشگاه توانمنديهاو استعدادهاي بخش كشاورزي - برگزاري نمايشگاه توانمنديهاو استعدادهاي بخش كشاورزي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
غرفه محصولات كشاورزي ، باغباني و دامپروري و صنايع وابسته در محل همايش فرهيختگان شيروان سالن غدير در تاريخ 93/06/27 با هدف ارائه توانمنديها و استعدادهاي بخش كشاورزي شهرستان توسط مديريت جهاد كشاورزي شهرستان برگزار گرديد. كه كليه مسئولين اين شهرستان از اين نمايشگاه بازديد بعمل آوردند و استقبال مردم نيز از اين نمايشگاه بسيار خوب بود.