برگزاري مجمع عمومي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي - برگزاري مجمع عمومي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
مجمع عمومي موسس شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان شيروان در مورخ 93/6/23 روز چهارشنبه ساعت 8/30 صبح در محل مسجد امام جعفر صادق (ع) واقع در خيابان جانبازان 2 با حضور رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي جناب آقاي مهندس ياوري و فرماندار محترم شهرستان شيروان جناب آقاي مهندس صفايي و بسياري از كاركنان و كشاورزان و بهره برداران برگزار گرديد. كه پس از سخنراني و رأي گيري هاي بعمل آمده افراد ذيل به عنوان اعضاي هيأت مديره انتخاب گرديدند.
اعضاي اصلي هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي
1-    آقاي علي كاظمي
2-    آقاي غلامحسين محمديان صبور
3-    آقاي آذرخش رحمانيان
4-    آقاي محمد منتظري
5-    شركت مادر تخصصي
اعضاي علي البدل :
1-    آقاي علي محبت پور
2-    آقاي قنبر صفايي
بازرس انتخابي صندوق :
1-    آقاي قاسم رضايي
بازرس علي البدل :
1-    آقاي كاظم پگاه
تعداد بهره بردار حقيقي 898 نفر
تعداد شركت ( بهره بردار حقوقي ) : 6 شركت
سرمايه واريزي توسط بهره برداران 51% مبلغ 8756800000 ريال  سرمايه واريزي توسط دولت 49% -مبلغ  8413390000 ريال - تعداد كل سرمايه مبلغ  17170900000 ريال