انجام همزمان سازی فحلی و تلقیح مصنوعی - انجام همزمان سازی فحلی و تلقیح مصنوعی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
انجام همزمان سازی فحلی و تلقیح مصنوعی
همزمان سازی فحلی در 573 رأس گوسفند در 4 گله آقایان مهدی زارع، ابوالحسن براتزاده، مسعود ولی پور و رمضان وثوق
انجام تلقیح مصنوعی با روش لاپراسکوپی با استفاده از اسپرم منجمد نژاد رومانف و گوسفند پاکستانی در 123 رأس در گله آقای زارع و الباقی گله ها بصورت جفت گیری کنترل شده انجام گرفته است.
نتاج حاصل از تلقیح مصنوعی در نسل اول شامل 50 درصد ژن مغانی و 50 درصد الباقی ژن نژاد رومانف و پاکستانی خواهد بود که از جفت گیری کنترل شده بره های نسل اول  در نسل دوم بره هایی با 50 درصد ژن مغانی، 25 درصد ژن رومانف و 25 درصد ژن پاکستانی خواهد بود.
نژاد رومانف گوسفند دارای فحلی  متناوب در طول سال و بدون دنبه با درصد دوقلوزایی بسیار بالا می باشد بطوریکه در سیستم های صنعتی دارای 250 درصد بره دهی در سال می باشد.
نژاد پاکستانی گوسفندی سنگین گوشتی می باشد.