شروع كشت پاييزه در شهرستان شيروان - شروع كشت پاييزه در شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شروع كشت پاييزه در شهرستان شيروان :
در سال جاري براساس آمار هواشناسي و كاهش دبي چاههاي كشاورزي از يك سو و كم شدن آب رودخانه هاي دائمي از سوي ديگر كه ناشي از خشكسالي سال زراعي قبل مي باشد باعث شده تا شيوه هاي كشت تغيير داده شود و به جاي ارقام با نياز آبي بالا رقم هاي با نياز پايين يا متوسط به كار گرفته شود.
در شهرستان شيروان طي سالهاي گذشته تلاش زيادي نسبت به استفاده بهينه از منابع آبي صورت گرفته و با اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار علاوه بر صرفه جويي در مصرف آب موجبات افزايش توليد در واحد سطح را نيز فراهم كرده است. در بخش اصلاح خاك نيز با استفاده از ادوات خاك ورزي مناسب و برگرداندن بقاياي گياهي به خاك شاهد افزايش مواد آلي خاك و در نتيجه افزايش حاصلخيزي خاك خواهيم بود.
ر بخش دانه هاي روغني نيز با كشت مناسب و به موقع كلزا علاوه بر ايجاد تناوب كشت با علفهاي هرز هم خانواده گندم و جو نيز به راحتي مي توان مبارزه كرد و در تأمين نياز كشور تا خودكفايي در توليد روغن نباتي تلاش كينم.
اداره بهبود توليدات گياهي – مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان