گزارش سايت الگويي پرورش گوسفند كردي - گزارش سايت الگويي پرورش گوسفند كردي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
زارش اجراي سايتهاي الگويي  :
سايتهاي الگويي جامع ترويجي عبارتند از سايتهايي كه در اراضي و واحدهاي بهره برداري مددكاران ترويجي اعم از زراعي ، باغي ، دامي و ... به عنوان الگو انتخاب و كليه طرحها ، توصيه هاي فني و يافته هاي تحقيقاتي موردنظر وزارت جهاد كشاورزي در اين سايتها اجرا و ارزيابي ، تعميم و توسعه مي يابد. شهرستان شيروان تا كنون موفق به اجراي دو سايت الگويي جامع شده است كه عبارتند از :
1-    سايت الگويي جامع ايستگاه پرورش گوسفند كردي ( روستاي حسين آباد )
2-    سايت الگويي جامع كشت ارقام مختلف گندم آبي جناب آقاي حسن اشراقي ( كلاته مهرآباد )
جناب آقاي دكتر آقايي معاونت محترم آموزش و تحقيقات وزارت جهاد كشاورزي و جناب آقاي دكتر شاه پسند مدير كل محترم ترويج وزارت جهاد كشاورزي به اتفاق مسئولين محترم استاني در مورخ 28/7/93 از اين سايتها بازديد و ضمن ابراز خرسندي از اجراي اين سايتها در شهرستان شيروان ، سايتها را مهمترين كانونهاي يادگيري و انتقال دانش علمي و فني به كليه بهره برداران منطقه دانستند.
در برنامه هاي سال جاري مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان اجراي دوسايت ديگر ( چغندرقند و محصول پاك و سالم ) مي باشد كه به زودي راه اندازي خواهد شد.