كارگاه بيمه محصولات كشاورزي و بيمه عشاير و روستائيان - كارگاه بيمه محصولات كشاورزي و بيمه عشاير و روستائيان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
كارگاه آموزشي بيمه محصولات كشاورزي و بيمه روستائيان و عشاير با همكاري جناب آقاي مهندس كوشكي از كارشناسان بيمه استان و جناب آقاي مهندس اسدي از بيمه روستائيان و عشاير در روستاي ينگه قلعه با حضور 90 نفر از بهره برداران  ( شوراها ، دهياران و ... ) در مورخ 5/8/93 برگزار گرديد.
همچنين در مورخ 11/8/93 نيز كارگاههايي با حضور جناب آقاي مهندس كريمان در محل مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان با حضور 40 نفر از بهره برداران برگزار گرديد و با پرسش و پاسخ به پايان رسيد.