ديدار نماينده محترم شيروان با زنبورداران - ديدار نماينده محترم شيروان با زنبورداران | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
بسمه تعالي
در جلسه اي كه بمنظور بررسي مشكلات زنبورداران شهرستان با حضور آقاي دكتر عزيزي نماينده محترم شهرستان در مجلس شوراس اسلامي و مدير و كارشناسان جهاد كشاورزي شهرستان و اعضاي شركت تعاوني زنبورداران شهرستان در مورخ 8/8/1393 در محل نمازخانه جهاد كشاورزي شهرستان برگزار گرديد و اهم مشكلات توسط زنبورداران به شرح ذيل اعلام و مقرر گرديد پيگيري هاي لازم انجام گردد:
1.    حذف ماده 20 قانون تأمين اجتماعي براي بيمه زنبورداران ( توضيح به موجب اين ماده كساني كه از تاريخ 1/1/88 حتي يك روز بيمه داشته اند نمي توانند از مزاياي يارانه دولت استفاده كنند.)
2.    بيمه محصولات كشاورزي با توجه به پروسه طولاني و شرايط بسيار سخت بيمه جهت پرداخت خسارت، زنبورداران نمي توانند از مزاياي اين بيمه استفاده كنند. ضمن اينكه پرداخت خسارت بسيار ناچيز مي باشد.
3.    عدم بارندگي در ماه هاي ارديبهشت و خرداد و گرم شدن هوا در تير و مرداد موجب خسارت فراوان به اين صنعت مي گردد. در صورتي كه خشكسالي طبق تعاريف قانوني در بخش كشاورزي بارندگي  بر اساس سال زراعي  محاسبه مي شود در صورتيكه در صنعت زنبورداري پراكنش بارندگي اهميت به سزايي در توليد عسل دارد.
با توجه به مشكلات خشكسالي در دوساله اخير استمهال وامها امري ضروري و منطقي مي باشد.

اداره بهبود توليدات دامي