بازديد رياست محترم سازمان از کارخانه قند شيروان و ... - بازديد رياست محترم سازمان از کارخانه قند شيروان و ... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
گزارش بازدید ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی
با سلام وصلوات بر جمال محمد (ص) و خاندان پاکش
       
در روز سه شنبه مورخ27/8/93 بازدید یک روزه ریاست محترم سازمان،معاونین ومدیران ستادی،ریاست و مدیر کشاورزی کارخانه قند شیروان و جمعی از کشاورزان خبره شهرستان از محل کارخانه قند شیروان انجام و جلسه کمیته فنی چغندرقند به منظور بررسی مسائل و مشکلات موجود و راهکار های عملی افزایش تولید برگزار گردید. سپس بازدید میدانی از مزارع چغندرقند، کلزا و گندم آقای فریور شیرغانی در اراضی منصوران و از نحوه کارکرد در مجموعه کامل برداشت چغندرقند که از محل اعتبارات سازمان جهت کارخانه قند فراهم شده است، در محل مزرعه چغندرقند آقای بهره بر انجام گردید و ریاست سازمان، کارشناسان و کشاورزان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. در ادامه بازدید در ساعت 16 با حضور کلیه اعضا از محل ایستگاه پرورش گوسفند کردی حسین آباد و آزمایشگاه ژنتیک آن انجام گردید. امکانات، تجهیزات و شرایط فعلی ایستگاه پرورش گوسفند کردی حسین آباد و آزمایشگاه ژنتیک آن انجام گردید. امکانات، تجهیزات و شرایط فعلی ایستگاه توسط کارشناسان تشریح گردید. کمبود منابع اعتباری و عدم آزادسازی به موقع اعتبارات از چالش های پیش رو ایستگاه عنوان گردید.