برگزاري مراسم هفته بسيج.. - برگزاري مراسم هفته بسيج.. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
به مناسبت هفته بسيج مراسم و برنامه هايي در مديريت جهاد كشاورزي برگزار گرديد كه اين برنامه ها شامل :
1-    آذين بندي راهروها و سردرب مديريت و مراكز خدمات
2-    برگزاري جلسات بصيريتي به مناسبت هفته بسيج
3-    برگزاري مسابقه فوتسال در باشگاه مديريت
4-    شركت همكاران در مراسم پنجم آذر و نماز عبادي سياسي جمعه
واحد بسيج مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان