تشكيل ستاد آبياري تحت فشار در شهرستان شيروان - تشكيل ستاد آبياري تحت فشار در شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
ستاد آبياري تحت فشار شهرستان شيروان در مورخ 18/9/93 با حضور مديريت محترم جهاد كشاورزي و كليه مروجين و كارشناسان و مسئولين مراكز خدمات كشاورزي در محل مديريت جهاد كشاورزي تشكيل گرديد.
در اين ستاد نحوه ثبت نام در اين سامانه و آشنايي كشاورزان و باغداران با سامانه آبياري نوين و اطلاع از نحوه دريافت تسهيلات و استفاده از فرصتهاي مناسب  جذب سرمايه و اعتبارات بررسي گرديد. و مقرر گرديد جهت بهره برداري از تسهيلات اجراي آبياري تحت فشار به سامانه اطلاع رساني نوين آبياري به سايت زير مراجعه نمايند.
www.novinabyari.maj.ir
روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان