برگزاري کارگاههاي آموزشي هرس درختان ميوه و تغذيه گياهي در شيروان - 19466 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
كارگاههاي آموزشي هرس درختان ميوه و تغذيه گياهان در شهرستان شيروان برگزار گرديد.
اين كارگاهها با حضور باغداران و كشاورزان و كارشناسان جهاد كشاورزي در آذرماه سال 1393 در روستاهاي كوركانلو ، حصار گليان ، سنجد ، ينگه قلعه ، برزو در شهرستان شيروان برگزار گرديد.
هدف از برگزاري دوره هاي فوق افزايش علمي و فني باغداران و كشاورزان در راستاي استفاده بهينه از كودهاي شيميايي ، بيولوژيك و ارگانيك و همچنين شيوه صحيح هرس درختان ميوه و روشهاي مختلف هرس جهت افزايش باردهي و عملكرد درختان ميوه مي باشد.
اداره ترويج مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان