تا آذرماه سال جاري 2057070 قطعه جوجه ريزي در مرغداريهاي شهرستان شيروان انجام شده است. - تا آذرماه سال جاري 2057070 قطعه جوجه ريزي در مرغداريهاي شهرستان شيروان انجام شده است. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان خبر داد:
تا آذر ماه سال جاری  2057070  قطعه جوجه ریزی در مرغداری های این شهرستان انجام شده است

مهندس خوش قامت گفت:  از ابتدای سال جاری تاپایان آذر ماه 2057070 قطعه جوجه یک روزه گوشتی در واحد های مرغداری شهرستان جوجه ریزی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش داشته است.
وي تولیدگوشت مرغ بصورت زنده را  4590 تن در شهرستان ذکر کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شیروان  با بيان اينكه در حال حاضر جوجه ریزی شهرستان شیروان 52 درصد جوجه ریزی استان می باشد، افزود: در حال حاضر 30 واحد در شهرستان فعال و 2 واحد مرغداری غیر فعال می باشد.