برگزاري دو كارگاه آموزشي پرورش ماهي و آموزش طبخ ماهي - برگزاري دو كارگاه آموزشي پرورش ماهي و آموزش طبخ ماهي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
برگزاري دو كارگاه آموزشي پرورش ماهي و آموزش طبخ ماهي
1-    كارگاه آموزشي پرورش ماهي در استخر ذخيره آب :
كلاس آموزشي پرورش ماهي در استخر ذخيره آب با همكاري مديريت ترويج و شيلات استان در مورخ 15/10/93 با حضور 34 نفر از بهره برداران در محل نمازخانه مديريت جهاد كشاورزي شيروان برگزار گرديد. هدف از برگزاري اين كلاس افزايش بهره وري منابع آبي ، توليد گوشت ماهي ه عنوان غذاي سلامتي ، ايجاد اشتغال و بهبود توليدات زراعي و باغي از طريق غني شدن آب كشاورزي بود.2-    كارگاه آموزشي طبخ ماهي در روستاي اسطرخي :
كارگاه آموزشي طبخ ماهي در مورخ 17/10/93 با حضور 71 نفر از بانوان روستاي اسطرخي در محل حسينيه شيدايي اسطرخي با هدف ترغيب و فرهنگ سازي مصرف ماهي بين روستائيان برگزار گرديد. در اين كارگاه فوايد مصرف ماهي ، نحوه شناسائي ماهي تازه ، نحوه پاك كردن و در پايان طبخ چند نوع غذا با ماهي آموزش داده شد.

اداره ترويج مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان