افزايش اعتبارات سال جاري شهرستان شيروان نسبت به سال گذشته به ميزان 56/89 درصد - افزايش اعتبارات سال جاري شهرستان شيروان نسبت به سال گذشته به ميزان 56/89 درصد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان از رشد 56/89 درصدی اعتبارات سالجاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

مهندس خوش قامت در مصاحبه با خبر نگار ایرنا اظهار داشتند که در سال جاری 62389 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی برای جهاد کشاورزی شهرستان مصوب شده که تاکنون مبلغ 35382 میلیون ریال تخصیص یافته است.
ایشان اظهار داشتند که این اعتبار در زمینه های فنی و زیر بنایی، امور دام، ترویج ، زراعت و باغبانی و حفظ نباتات هزینه خواهد شد.
مهندس خوش قامت در ادامه افزودند: در سال جاری در روستاهای بلغان و کهنه اوغاز به طول 4/6 کیلومتر لوله گذاری و در 8 روستا به طول 10 کیلومتر طرح احداث و بهسازی کانال آبیاری انجام می گردد.
ایشان همچنین بیان داشتند که در روستاهای گدوگانلو و حصار قوشخانه دو باب استخر با اعتبار 3738 میلیون ریال اجرا می گردد.