گزارش بازديد از مركز ترويج و خدمات كشاورزي توكور - گزارش بازديد از مركز ترويج و خدمات كشاورزي توكور | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
فعاليتهاي مركز خدمات ترويج كشاورزي توكور بخش سرحد :
مجموعه فعاليتهاي صورت گرفته در اين مركز در نيمه دوم سال 1393 شامل :
1-    اجراي طرح پايلوت همزمان سازي فحلي در آذرماه سال 1393 با حضور بخشدار محترم و مسئولين سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي و مديريت محترم جهاد كشاورزي شيروان
2-    اجراي كلاسهاي آموزشي ترويجي هرس در مورخ 19/9/1393 در بخش سرحد
3-    بازديد از مزارع منطقه توپكانلو ، تكمران ، سجادآباد و قوري دربند وآموزش نحوه صحيح استفاده از ادوات و ماشين آلات كشاورزي (چيزل پكرو ... ) در آبان ماه سال جاري ، بررسي سطح سبز مزارع ، نحوه كار با عميق كار ، بررسي نحوه رشد بذر و ...
مسئول مركز خدمات ترويج كشاورزي توكور – مديريت جهاد كشاورزي شيروان