برگزاري جلسه هم انديشي و بررسي مسائل و مشكلات دهياران و مددكاران شهر لوجلي - برگزاري جلسه هم انديشي و بررسي مسائل و مشكلات دهياران و مددكاران شهر لوجلي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
برگزاري جلسه هم انديشي و بررسي مشكلات دهياران و مددكاران شهر لوجلي


جلسه هم انديشي و بررسي مشكلات دهياران و مددكاران شهر لوجلي در روز سه شنبه مورخ 6/12/93 ساعت 9 صبح در محل مسجد شهر لوجلي با حضور بخشدار محترم لوجلي جناب آقاي قويدل و مديريت محترم جهاد كشاورزي جناب آقاي خوش قامت و حدود 150 نفر از بهره برداران و معاون محترم فني و اجرايي و مسئول محترم مركز لوجلي و همكاران برگزار گرديد.
در ادامه كارگاه آموزشي داشت گندم توسط آقاي مهندس شريكيان برگزار گرديد كه درخصوص مديريت مزرعه گندم ديم در شرايط خشكسالي توضيحات لازم را ارائه نمودند.

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان