بازديد رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي از سردخانه مطيع در شهرك صنعتي شيروان - بازديد رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي از سردخانه مطيع در شهرك صنعتي شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي


در مورخ 93/12/14 روز پنج شنبه جناب آقاي دكتر يوسفي وهيأت همراه ايشان و مدير جهاد كشاورزي شهرستان شيروان از سرخانه مطيع در شهرك صنعتي شيروان بازديد بعمل آورند.در اين سرخانه ميوه و گوشت مرغ به منظور تنظيم بازار شب عيد نگهداري مي شوند.

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان