بازديد مشاور محترم وزير جهاد كشاورزي از مزارع شهرستان شيروان - بازديد مشاور محترم وزير جهاد كشاورزي از مزارع شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز پنج شنبه مورخ 93/12/21 بازديدي توسط جناب آقاي مهندس اسفندياري پور مشاور محترم وزير و مجري طرح گندم كشور در معيت معاون محترم توليدات گياهي ، رياست محترم مركز تحقيقات و مدير محترم امور زراعت سازمان و همچنين مدير محترم جهاد كشاورزي شيروان و كارشناسان از مزارع كلزا و گندم اين شهرستان انجام گرديد. آقاي مهندس اسفندياري پور طي بازديد از مزارع بذري گندم و جو آبي حومه شرقي ، غربي و مزارع بذري گندم ديم روستاي مشهد طرقي با كشاورزان و كارشناسان به بحث و گفگتو پرداختند و نكات فني و اصولي در مورد كشت را بيان نمودند. در پايان از سايت جامعه الگويي ترويجي و طرح pvc ( انتخاب مشاركتي ) بازديد نمودندو از وضعيت اجراي طرح و سطح سبز مزارع اظهار رضايت نمودند.

مديريت جهاد كشاورزي شيروان