همايش اعضاء شوراهاي اسلامي و دهياران بخش مركزي شهرستان شيروان - همايش اعضاء شوراهاي اسلامي و دهياران بخش مركزي شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
جلسه گردهمايي اعضاء شوراهاي اسلامي و دهياران بخش مركزي شهرستان شيروان در تاريخ 93/12/25 در محل مركز بهداشت اين شهرستان با حضور فرماندار محترم جناب آقاي مهندس صفايي ، اعضاء شوراهاو دهياران بخش مركزي ، بخشدار مححترم مركزي ، دادستان محترم شهرستان شيروان ، مدير محترم امور اراضي سازمان جناب آقاي مهندس نامور ، مدير محترم جهاد كشاورزي جناب آقاي مهندس خوش قامت ، و مدير محترم اداره منابع طبيعي شهرستان شيروان برگزار گرديد كه مباحث اصلي كه در اين جلسه توسط مسئولين مطرح شد شامل : تغيير كاربري اراضي و قوانين مربوط به آن ، خشكسالي و بحران آب ر شهرستان و راهكارهاي مقابله با آن بود .

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان - روابط عمومي