نصب و پلاك گذاري تراكتورهاي مدل 80 به بعد توسط فرماندارمحترم شهرستان شيروان - نصب و پلاك گذاري تراكتورهاي مدل 80 به بعد توسط فرماندارمحترم شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز سه شنبه مورخ 93/12/26 پلاك تراكتورهاي مدل 80 به بعد توسط جناب آقاي مهندس صفايي فرماندار محترم شهرستان شيروان و مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان شيروان جناب آقاي مهندس خوش قامت و مسئولين محترم ستادي و شهرستاني انجام گرفت . هدف از انجام اين عمل به روز رساني اطلاعات تراكتورها ، شناسنامه كردن ماشين آلات كشاورزي ، كاهش احتمال تصادفات و تخلفات ممكن ، جلوگيري از فروش غيرقانوني ، سرقت ، قاچاق ، تسريع و اعمال نظارت بر چگونگي مصرف تسهيلات و سوخت ...
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان