بازديد مدير محترم جهاد كشاورزي شيروان از مركز خدمات گليان - بازديد مدير محترم جهاد كشاورزي شيروان از مركز خدمات گليان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز چهارشنبه مورخ 94/1/19 مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان شيروان از مركز خدمات جهاد كشاورزي گليان بازديدي بعمل آوردند و در جريان شروع به كار طرحهاي عمراني روستاهاي گليان و استرخي و روند اجراي مرغداري طبقاتي روستاي گره زو قرار گرفتند.