تأييد سند اصلاحات ارضي توسط رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي - تأييد سند اصلاحات ارضي توسط رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در تاريخ 26/1/94 جناب آقاي دكتر يوسفي رييس محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي به همراه جناب آقاي مهندس خوش قامت مدير محترم جهاد كشاورزي شيروان ، در محل دفترخانه اسناد رسمي 38 شيروان بنا به درخواست كشاورز،  حضور يافته ونسبت به امضا اسناد اصلاحات ارضي اقدام فرمودند و مشكل چندين ساله كشاورز زارع را حل نمودند .
امور اراضي مديريت جهاد كشاورزي شيروان