برگزاري جلسه ستاد آبياري تحت فشار با حضور رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي - برگزاري جلسه ستاد آبياري تحت فشار با حضور رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
جلسه ستاد آبياري تحت فشار در تاريخ 94/1/26 با حضور جناب آقاي دكتر يوسفي رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي و مسئولين و كارشناسان ذيربط در محل دفتر مديريت جهاد كشاورزي شيروان تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر و بررسي درخصوص مسائل و مشكلات پيش روي در ساعت 15 خاتمه يافت. در ادامه از پروژه آبياري تحت فشار حاج  آقاي محمد باقري و مزرعه كلزاي سركار خانم بافكر بازديد بعمل آمد در نهايت رياست محترم سازمان ضمن ارائه مطالب علمي و فني با كارشناسان مربوطه به بحث و گفتگو پرداختند.
روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان