بازديد معاون محترم توسعه مديريت و منابع انساني سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي - بازديد معاون محترم توسعه مديريت و منابع انساني سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز پنج شنبه مورخ 94/2/3 جناب آقاي اماني معاون محترم توسعه مديريت و منابع انساني سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي به همراه مديران ستادي و مسئولين و بخشداران محترم سرحد - قوشخانه و مركزي و جناب آقاي مهندس خوش قامت مديرمحترم جهاد كشاورزي شيروان از مراكز خدمات جهاد كشاورزي قوشخانه - سرحد و گليان بازديد بعمل آورند . همچينين وضعيت نيروهاي تازه استخدام را بررسي كردند.

روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان