برگزاري كميته فني و برنامه ريزي ايستگاه اصلاح نژاد گوسفند كردي با حضور رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي - برگزاري كميته فني و برنامه ريزي ايستگاه اصلاح نژاد گوسفند كردي با حضور رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
برگزاري كميته فني و برنامه ريزي ايستگاه اصلاح نژاد گوسفند كردي
در روز يكشنبه مورخ 14/2/1394 دويمن جلسه كميته فني و برنامه ريزي ايستگاه در سال جاري با حضور رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي و اعضاء كميته فني در محل ايستگاه اصلاح نژاد گوسفند كردي حسين آباد راس ساعت 7 صبح برگزار گرديد ايشان بعد از اتمام جلسه از سالن هاي پرورش ، انبارها و آزمايشگاه بازديد بعمل آورند و مصوباتي هم در اين جلسه تصويب گرديد.
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان