بازديد كشاورزان از سايت الگويي - ترويجي روستاي اله آباد - بازديد كشاورزان از سايت الگويي - ترويجي روستاي اله آباد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي

در روز يكشنبه مورخ 94/2/20 گروهي از كشاورزان و همكاران مجموعه مديريت جهاد كشاورزي شيروان و مسئولين و كارشناسان استان از سايت الگويي - ترويجي و طرح انتخاب مشاركتي گندم آبي واقع در روستاي اله آباد متعلق به آقاي اشراقي يازديد مشتركي بعمل آوردند. هدف از اجراي طرح مقايسه ارقام در يك شرايط خاص بوده ، همچنين اثربخشي و مقايسه كود و سم مي باشد.
اداره ترويج مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان