برگزاري كارگاه آموزشي طبخ ماهي در روستاي فيض آباد - برگزاري كارگاه آموزشي طبخ ماهي در روستاي فيض آباد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
كارگاه آموزشي طبخ ماهي با هدف آشنايي بيشتر بانوان روستايي با شيوه هاي طبخ ماهي ، فوايد مصرف و افزايش سرانه مصرف آن در تاريخ 1394/2/23 در محل مسجد روستاي فيض آباد شهرستان شيروان برگزار گرديد. در اين كارگاه بالغ بر 50 نفر از بانوان روستايي حضور داشتند و بهره برداري لازم را از اين كارگاه بردند و با استقبال آنان از اين كارگاه پيش بيني مي گردد مصرف ماهي افزايش يابد.
اداره ترويج مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان