برگزاري جلسه برنامه ريزي و هماهنگي برداشت غلات و كلزا از سطح مزارع شيروان - برگزاري جلسه برنامه ريزي و هماهنگي برداشت غلات و كلزا از سطح مزارع شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 فایل ها

 جلسه برداشت کلزا و غلات    حجم فايل:  153.22 KB