بانوان روستايي شيروان از كارخانجات شهرك صنعتي بازديد كردند... - بانوان روستايي شيروان از كارخانجات شهرك صنعتي بازديد كردند... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز يكشنبه مورخ 94/03/11 جمعي از بانوان روستايي شهرستان شيروان به همراه مسئول اداره مكانيزاسيون و رئيس اداره ترويج از برخي كارخانجات شهرك صنعتي با هدف آشنايي با فرآيند فرآوري محصولات لبني و شيوه بسته بندي محصولات توليدي بازديد انجام دادند.
ترويج مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان