برگزاري كارگاه آموزشي گياهان دارويي - برگزاري كارگاه آموزشي گياهان دارويي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز چهارشنبه مورخ 94/03/20 كارگاه آموزشي گياهان دارويي در محل نمازخانه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان با حضور 65 نفر از بانوان روستايي با هدف آشنايي با گياهان دارويي منطقه و خواص و كاربرد آنها برگزار گرديد.
اداره ترويج مديريت جهاد كشاورزي شيروان