آغاز برداشت غلات از مزارع شهرستان شيروان - آغاز برداشت غلات از مزارع شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
آغاز برداشت غلات از مزارع شيروان
برداشت غلات از مزارع در شهرستان شيروان آغاز گرديد به گفته مدير جهاد كشاورزي شيروان جناب آقاي مهندس خوش قامت پيش بيني مي گردد از سطح 24000 هكتار گندم آبي و ديم شهرستان مقدار 36000 تن گندم برداشت گردد همچنين از 9000 هكتار مزارع جو آبي و ديم شهرستان 19000 تن قابل برداشت است . لازم به توضيح است كه بازديد از كمباين ها توسط كارشناسان ناظر نظام مهندسي انجام مي گيرد.بيش از 50 درصد مزارع بذري در شهرستان شيروان واقع شده است.

روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان