افزايش جوجه ريزي در سه ماهه نخست سال جاري - افزايش جوجه ريزي در سه ماهه نخست سال جاري | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
افزايش جوجه ريزي در سه ماهه نخست سال جاري در شهرستان شيروان
رئيس اداره بهبود توليدات دامي شيروان گفت در سه ماهه نخست سال جاري 865320 قطعه جوجه ريزي در مرغداريهاي شيروان انجام شده است. مهندس هندآبادي افزود اين تعداد جوجه ريزي نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد افزايش داشته است. وي ميزان جوجه ريزي در مدت مشابه سال قبل را 621640 قطعه ذكر گرديد. همچنين تعداد مرغداريهاي شيروان 34 واحد با ظرفيت 765000 قطعه است كه 2 واحد آن غيرفعال مي باشد. كه نسبت به سال گذشته 5 واحد با ظرفيت 142500 قطعه افزايش يافته است .
اداره بهبود توليدات دامي - مديريت جهاد كشاورزي شيروان