بازديد دامداران و زنان روستايي شهرستان اسفراين - بازديد دامداران و زنان روستايي شهرستان اسفراين | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسنه تعالي
در روز دوشنبه مورخ 94/5/5 دامداران و زنان روستايي شهرستان اسفراين به تعداد 50 نفر از ايستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند كردي و دام سبك بازديد بعمل آوردند . همچنين زنان روستايي شهرستان اسفراين از كارگاه خيارشور آقاي محبي بازديد بعمل آوردند.
روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان