جلسه توديع و معارفه رئيس اداره عشايري شيروان - جلسه توديع و معارفه رئيس اداره عشايري شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز يكشنبه مورخ 94/5/4 جلسه توديع و معارفه رئيس اداره عشايري شيروان برگزار گرديد. جناب آقاي مهندس كاظمي بعنوان رئيس اداره عشايري انتخاب گرديد و از زحمات آقاي مهندس ابراهيمي تقدير و تشكر بعمل آيد. اين مراسم با حضور كليه همكاران و مديركل امور عشايري استان خراسان شمالي و مدير جهاد كشاورزي شيروان برگزار گرديد.
روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان