انجام تلقيح مصنوعي بز در ايستگاه حسين آباد شيروان - انجام تلقيح مصنوعي بز در ايستگاه حسين آباد شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
تلقيح مصنوعي بز با اسپرم منجمد بز سانن همراه با راه اندازي اولين آزمايشگاه ارزيابي اسپرم دام در استان
در روز دوشنبه مورخ 94/4/5 تعداد 38 راس بز سانن با خلوص نژادي 50 درصد در ايستگاه حسين آباد شيروان با اسپرم خالص منجمد نژاد سانن تلقيسح مصنوعي به روش واژينال گرديد. همزمان آزمايشگاه ارزيابي عملكرد اسپرم دام شيروان با اعتبار بالغ بر 270 ميليون ريال راه اندازي شد.هدف از خريد بز سانن و تلقيح آن توسط اسپرم خالص توزيع تكه هاي بز نر سانن با خلوص نژادي بالا و قيمت مناسب در بين دامداران در جهت افزايش توليد شير و توليد بالاي بزغاله در اين نژاد است. سانن يكي از نژادهاي شيري است كه ساليانه در حدود 2000 كيلوگرم شير توليد مي كند. نرخ دوقلوزايي در اين نژاد 85 درصد است. « اداره بهبود توليدات دامي مديريت جهاد كشاورزي شيروان »