بازديد معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري و هيأت همراه از استخرهاي ذخيره ... - بازديد معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري و هيأت همراه از استخرهاي ذخيره ... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز يكشنبه مورخ 94/5/11 بازديدي توسط معاون محترم توسعه مديريت و منابع انساني استانداري ، رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي ، فرماندار محترم شهرستان شيروان ، معاون محترم فرماندار ، مدير محترم آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي و مدير محترم جهاد كشاورزي شيروان از استخرهاي ذخيره آب روستاي گدوگانلو صورت گرفت. بنا به اظهار نظر مسئولان اين پروژه تا پايان سال 1394 به اتمام مي رسد.
اداره امور فني و مهندسي مديريت جهاد كشاورزي شيروان