برگزاري جلسه گندمكاران خبره شهرستان شيروان... - برگزاري جلسه گندمكاران خبره شهرستان شيروان... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
جلسه ساماندهي گندمكاران خبره شهرستان شيروان در روز سه شنبه مورخ 94/5/13 درمحل دفتر مديرجهاد كشاورزي شيروان با حضور جناب آقاي مهندس خوش قامت و كشاورزان محترم برگزار گرديد. اين جلسه جهت آشنايي كشاورزان خبره از اهداف تشكيل مجمع خبرگان كشاورزي و نحوه انتخاب هيأت اجرايي خبرگان كشاورزي شهرستان شيروان صورت گرفت.
روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان