تلقيح مصنوعي بز نژاد سانن براي نخستين بار در استان خراسان شمالي - تلقيح مصنوعي بز نژاد سانن براي نخستين بار در استان خراسان شمالي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
تلقيح مصنوعي بز نژاد سانن براي نخستين بار در استان خراسان شمالي در ايستگاه حسين آباد شيروان انجام شد. به گفته سعيد خوش قامت مدير جهاد كشاورزي شيروان 38 رأس بز سانن با خلوص نژادي 50 درصد با اسپرم خالص منجمد نژاد سانن ، تلقيح مصنوعي شدند.
وي افزود : هدف از خريد بز سانن و تلقيح آن توزيع تكه هاي بز نر سانن با خلوص نژادي بالا و قيمت مناسب در بين دامداران براي افزايش توليد شير و توليد بالاي بزغاله در اين نژاد است. وي نرخ دوقلوزايي را در اين نژاد 85 درصد اعلام كرد و اظهار داشت : سانن يكي از نژادهاي شيري است كه سالانه حدود 2 هزار كيلو شير توليد مي كند. وي ضمن اشاره به اهميت تلقيح مصنوعي اظهار داشت : افزايش درصد چندقلوزايي ، همزماني زايش در گله ، كنترل تاريخ زايش و توليد بره و بزغاله در فصل مناسب ، كاهش هزينه  نگهداري دام نر و جلوگيري از انتقال بيماري بين دامها از جمله مزاياي تلقيح به روش مصنوعي است. وي همچنين از راه اندازي آزمايشگاه ارزيابي عملكرد اسپرم دام شهرستان با اعتباري بيش از 270 ميليون ريال خبر داد.