شروع كشت پاييزه غلات و كلزا در شيروان.. - شروع كشت پاييزه غلات و كلزا در شيروان.. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
شروع كشتهاي پاييزه غلات و كلزا در شهرستان شيروان  :
به گفته مدير جهاد كشاورزي شيروان جناب آقاي مهندس خوش قامت پيش بيني مي گردد در سال زراعي 95-94 حدود 250 هكتار كلزا - 7500 هكتار گندم آبي - 16000 هكتار گندم ديم - 4200 هكتار جو آبي و 6000 هكتار جو ديم در اين شهرستان كشت گردد. كه با استفاده از ارقام جديد پرمحصول و مقام به كم آبي ميانگين محصولات در زراعي جديد افزايش يابد.

اداره توليدات گياهي مديريت جهاد كشاورزي شيروان