تخريب اراضي غير مجاز در شهرستان شيروان .. - تخريب اراضي غير مجاز در شهرستان شيروان .. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز شنبه مورخ 94/7/11 طي دو مورد دستور داديار اجراي احكام دادسراي شيروان ،حكم تخريب تغيير كاربري هاي غير مجاز در معيت دادستان محترم عمومي و انقلاب شيروان و مدير امور اراضي استان و رديس اداره حفظ كاربري اراضي ، نيروي انتظامي و يگان حفاظت اداره منابع طبيعي و مدير جهاد كشاورزي شيروان اجرا گرديد.
در اين خصوص يك واحد دامداراي غير مجاز به مساحت 300 متر مربع و يك واحد خانه باغ به مساحت 50 متر مربع تخريب گرديد. اداره امور اراضي مديريت جهاد كشاورزي شيروان