بازديد از ششمين نمايشگاه كشاورزي و صنايع وابسته ... - بازديد از ششمين نمايشگاه كشاورزي و صنايع وابسته ... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز سه شنبه مورخ 94/8/5 مدير جهاد كشاورزي شيروان به همراه معاونين و روساي ادارات و كارشناسان مجموعه جهاد كشاورزي و با حضور جمعي از كشاورزان و باغداران از ششمين نمايشگاه كشاورزي و صنايع وابسته دام و طيور در محل نمايشگاههاي دائمي بجنورد بازديد بعمل آوردند. ايشان بازديد كشاورزان و باغداران را از اين نمايشگاه در افزايش بهره وري و استفاده از خدمات نوين كشاورزي موثر دانستند.
روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان