بازديد رئيس سازمان جهاد كشاورزي و رئيس ديوان محاسبات استان خراسان شمالي... - بازديد رئيس سازمان جهاد كشاورزي و رئيس ديوان محاسبات استان خراسان شمالي... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
در روز دوشنبه مورخ 94/8/25 جناب آقاي دكتر يوسفي رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي  ، رئيس محترم ديوان محاسبات استان خراسان شمالي و جناب آقاي مهندس خوش قامت مديرجهاد كشاورزي شيروان و هيأت همراه ايشان از طرحهاي مديريت جهاد كشاورزي بازديد مشتركي بعمل آوردند كه اين طرحها شامل : تجهيز و نوسازي اراضي ، آبياري تحت فشا ر( باراني ، قطره اي ) ، جاده بين مزارع ، مرغداري 100 هزار قطعه اي  ، ايستگاه پرورش اصلاح نژاد گوسفند كردي و مزارع كشت پاييزه شهرستان مي باشند.

روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان